No upcoming events at the moment
 

Call for Papers

We encourage participants to send us 200-word abstracts to simposioeleineirinn2022@gmail.com in either English, Spanish or Irish, and a short biography on the following (though not restricted) topics before 10th of March 2022:

Diversity in context

 • Language learning in Ireland in primary, secondary and tertiary levels (statistics, policies, trends, challenges and solutions)

 • Opportunities in language learning and teaching post-Covid and post-Brexit

 • Sustainability literacy in language learning and teaching 

Inclusion

 • Incorporating students with learning differences (adults, children, bilingual students, native speakers…). 

 • Teaching students with learning difficulties (dyslexia, dysplasia, autism…)

 • Building emotional robustness in language students (dealing with stress, anxiety, frustration…)

Language teaching

 • Languages and online learning and teaching during Covid-19: Opportunities and lessons learnt. 

 • Interactive ways of teaching culture and history in the Spanish classroom  

 • Promoting oral interaction and authenticity in the Spanish classroom 

 • Innovative practices of grammar and vocabulary teaching. 

 • Practices beyond the classroom, experiences of best practice

  

  

Committee:  

Dr. Nadia Albaladejo, WIT 

Ms. Martha Brazil, President of ATS

Dr. Maria Mondejar, UCC 

Dr. Ana Cruz García, MTU

Social Media Coordinator:

Ms. Beatriz Fradejas, NUIG

___________________________________

La enseñanza del español en Irlanda: dirección actual y nuevas perspectivas

Organizado por ELE in Éirinn - Grupo de profesores de español en Irlanda

en colaboración con la ATS - Spanish Teachers in Ireland

En línea

9 y 10 de junio del 2022

Aceptamos propuestas para ponencias. Interesados enviar un sumario de 200 palabras a simposioeleineirinn2022@gmail.com  en inglés, español o irlandés y una biografía corta antes del 10 de marzo del 2022. Los tópicos son los siguientes, aunque también aceptamos otras temáticas e ideas:

Diversidad en contexto

 • La enseñanza del español en Irlanda, en primaria, secundaria y tercer nivel (estadísticas, normativas, retos y soluciones) 

 • Oportunidades del aprendizaje y enseñanza, post Covid y post Brexit

 • Sustentabilidad lingüística en la enseñanza y el aprendizaje de ELE 

Inclusión

 • La inclusión y la enseñanza de estudiantes “no comunes” (adultos, niños, estudiantes bilingües, hablantes nativos…)

 • La enseñanza a estudiantes con dificultades de aprendizaje (dislexia, displasia, dispraxia, autismo…)

 • La creación de confianza emocional en los estudiantes de español (el manejo del estrés, la frustración, …)

La enseñanza

 • La enseñanza del español durante Covid; oportunidades, ventajas y lecciones aprendidas

 • Maneras interactivas de enseñar cultura e historia en la clase de español

 • La promoción de la interacción oral y autenticidad en el aula

 • Prácticas innovadoras de enseñar gramática y vocabulario

 • Prácticas más allá del aula, experiencias y buena práctica 


Comité:  

 • Dr. Nadia Albaladejo, WIT 

 • Ms. Martha Brazil, President of ATS

 • Dr. Maria Mondejar, UCC 

 • Dr. Ana Cruz García, MTU

Coordinadora Redes Sociales:

Ms. Beatriz Fradejas, NUIG

________________________________

Glaoch ar pháipéir:

Molaimid do rannpháirtithe achoimrí 200-focal a sheoladh chugainn chuig simposioeleineirinn2022@gmail.com i mBéarla, i Spáinnis nó i nGaeilge, agus beathaisnéis ghairid, ar na hábhair seo a leanas (cé nach bhfuil sé srianta) roimh 10ú Márta 2022:

Éagsúlacht i gcomhthéacs

• Foghlaim teanga in Éirinn ag an mbunleibhéal, ag an dara leibhéal agus ag an tríú leibhéal (staitisticí, beartais, treochtaí, dúshláin agus réitigh)

 • Deiseanna i bhfoghlaim agus i dteagasc teangacha iar- Covid agus iar- Breatimeacht

 • Litearthacht inbhuanaitheachta i bhfoghlaim agus i dteagasc teanga

Cuimsiú ​

• Daltaí a bhfuil difríochtaí foghlama acu a ionchorprú (daoine fásta, páistí, mic léinn dátheangacha, cainteoirí dúchais…) 

• Ag múineadh daltaí a bhfuil deacrachtaí foghlama acu (disléicse, diospláise, uathachas…)

• Neart mhothúchánach a chothú i scoláirí teanga (ag déileáil le strus, imní, frustrachas…)

Teagasc teanga 

• Teangacha agus foghlaim agus teagasc ar líne le linn Covid-19: Deiseanna agus ceachtanna a foghlaimíodh 

• Bealaí idirghníomhacha chun cultúr agus stair a mhúineadh i seomra ranga Spáinnise

• Idirghníomhú béil agus barántúlacht a chur chun cinn sa seomra ranga Spáinnise

• Cleachtais nuálaíocha i múineadh na gramadaí agus foclóra 

• Cleachtais lasmuigh den seomra ranga, eispéiris ar dhea-chleachtas


Coiste: 

An Dr. Nadia Albaladejo, ITPL 

Martha Brazil, Uasal, Uachtarán ATS 

An Dr. María Mondéjar, COC 

An Dr. Ana Cruz García, OTM

Social Media:

Ms. Beatriz Fradejas, NUIG